Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Właściciela pod adresem 4technik.pl
 
§ 1. Definicje

1. Właścicielem SKLEPU 4TECHNIK.PL – ZAMOCOWANIA I NARZEDZIA działającego pod adresem 4technik.pl (zwanym dalej Sprzedawcą) jest:

4Technik - Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański
ul. Kłodnicka 38
40-702 Katowice,
NIP 634-117-24-84,
REGON 241720733
 
Kontakt:
e-mail: sklep@4technik.pl;
telefon kontaktowy: +48 505443070 *
* koszt połączenia wg. taryfy operatora

2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem 4technik.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Produkty.
3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również Konsument).
4.Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
5. Produkt/Produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez Sklep pochodzą bezpośrednio od Producentów i są Produktami oryginalnymi i markowymi.
6. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Sklep na pisemną prośbę Klienta, w związku z charakterem sprzedawanych Produktów.
7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu/Produktów zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
8. Formularz Zamówienia  – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
11. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
12. Przelew bankowy - płatność wykonana przez Klienta w banku, poprzez konto bankowe bądź stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy.
13. Płatności elektroniczne - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, kartą kredytową lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Płatności Shoper. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
14. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.);
15. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. nr 16, poz.93 z późn. zm.).
16. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 827).
17. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego
 
§ 2. Zasady ogólne/oferta

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w procesie składania Zamówienia.
2.Klient może dobrowolnie dokonać rejestracji, założyć konto w Sklepie pod adresem: https://4technik.pl/pl/reg  lub w procesie składania Zamówienia.
3.Klient może dokonać Zamówienia bez rejestracji.
4. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
6. Przedmiotem transakcji są Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
7. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. 
8.Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w  koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
9. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 niniejszego Regulaminu.
10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwila potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia za pomocą linku potwierdzającego zawartego w wiadomości email od Sprzedawcy, zgodnie z § 3 p.3
9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Produktów do oferty, zamykania kolekcji, ogłaszania, wprowadzania zmian i kończenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby treść ofert sprzedaży Produktów jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Różnice, jakie mogą zaistnieć pomiędzy wizualizacją Produktów w Sklepie mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie są one podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionych w Sklepie Produktów.
11. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 
§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
1. Sklep internetowy 4technik.pl umożliwia Klientom:
- składanie zamówień dotyczących Produktów  dostępnych w ramach Sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży Produktów na odległość,
- uzyskanie informacji o Produktach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym
2. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest właściwe złożenie Zamówienia, poprzez stronę Sklepu 4technik.pl
3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, informacją  jak dokonać płatności oraz linkiem potwierdzającym Zamówienie. 
3.1. Zamówienia bez wspomnianego potwierdzenia nie będą realizowane.
3.2. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Zamówienie
pociąga za sobą obowiązek zapłaty w stosunku do Sprzedawcy.
4. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptacją warunków w nim zawartych.
5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane zostaną w następnym Dniu roboczym.
6. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: sklep@4technik.pl
7. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie drogą mailową: sklep@4technik.pl
8. Klient nie może anulować Zamówienia już wysłanego.
9. W przypadku całkowitej lub częściowej niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia, a następnie podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji ( częściowa realizacja lub w całości anulowane ).
10. Oferta Sklepu nie przedstawia stanu magazynowego.
11. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, bądź realizacji Zamówienia wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
12. Zamówienia zależą od wyboru rodzaju wysyłki:
12.1. Przesyłka Kurierska (standard do 30kg), koszt: 17,50 zł
12.2. Przesyłka Kurierska (pobraniowa do 30kg), koszt: 19,50 zł
12.3. Dostawa do Paczkomatu InPost, koszt: 15,60 zł
12.4. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy lub ze wskazanego magazynu zewnętrznego, koszt: 0,00 zł
13. Realizacja potwierdzonych Zamówień następuje:
13.1.w przypadku Zamówień płatnych Przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: 
-  od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy
13.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności jako Płatności elektroniczne:
- od dnia uznania środków na rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.
13.3. w przypadku Zamówień płatnych gotówką w siedzibie Sprzedawcy:
- w danym lub następnym dniu roboczym, wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu.
14. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi zwyczajowo 1 dzień roboczy i liczy się od dnia opłacenia potwierdzonego Zamówienia do dnia nadania Produktu do Klienta wybraną formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko Dni robocze. Nie dotyczy to Produktów, przy których w Sklepie podawana jest inna informacja o dostępności (Wysyłka w: ) niżeli 24 godziny.
15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku Zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy Formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.
16. Zmiany w wysyłce Produktu bądź rezygnacja z Zamówienia możliwe są po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem drogą mailową: sklep@4technik.pl, Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało już wysłane.
17. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w terminie przewidzianym do realizacji Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt została uiszczona z góry, Sprzedający zwraca Klientowi kwotę za Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia. Klient może też podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innych Produktów w Sklepie.
 
§ 4.Płatności
 
1. W zależności od wartości Zamówienia, wybranej formy dostawy i własnych preferencji, możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
1.1. Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, jest on również podany poniżej. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po uznaniu wpływu na naszym rachunku, rozpoczniemy realizację Zamówienia.
 
Numer rachunku: 
4Technik - Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański
ul. Kłodnicka 38
40-702 Katowice 
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice: 89 1050 1214 1000 0090 7595 1625
 
1.2. Pobranie - Klient płaci gotówką kurierowi firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę przy jej odbiorze.
1.3. Płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym Sklepie wykorzystujemy system Płatności elektronicznych   Płatności Shoper, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Klient wybiera preferowany rodzaj płatności (przelew, karta) i dokonuje zapłaty za Produkty.
2. System Płatności elektronicznych obsługuje następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
3. Banki dostępne w usłudze "Pay-by link" poprzez System Płatności elektronicznych: mTransfer – mBank, Inteligo - PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING Bank Śląski SA, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET - Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile - Usługi bankowe
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  
§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy - zwrot

1. W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania Produktu, a jeżeli Produkt lub Produkty były dostarczane partiami lub w częściach termin ten liczony jest od daty otrzymania ostatniej partii lub części Produktu lub Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 
2.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1,  nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
2.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
2.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
2.8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
2.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
2.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
2.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
2.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie Sprzedawcy na adres: 4Technik-Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański, ul. Kłodnicka 38, 40-702 Katowice, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku zwrotu Produktu, Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów jego dostawy do Sprzedawcy.
4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego (zwróconego) przez Konsumenta, dokonuje zwrotu otrzymanej przez niego zapłaty. Zwrot zapłaty zostanie dokonany w taki sam sposób, jakiego użył Konsument.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
6. Procedura zwrotu dotyczy tylko Produktu, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłe zużycie zarząd. Sposób opakowania i przewozu zwracanego Produktu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 
§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
2. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
4. Reklamacje można składać w następujący sposób:
- mailowo na adres: sklep@4technik.pl
- pisemnie na adres: 4Technik-Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański, ul. Kłodnicka 38, 40-702 Katowice
- osobiście w siedzibie Sprzedawcy
- w inny sposób zapewniający skuteczne dotarcie oświadczenia o reklamacji do Sprzedawcy.
5. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
- numer zamówienia;
- oznaczenie reklamowanego Produktu wraz z datą jego zakupu;
- numer konta bankowego Klienta;
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
- określenie roszczenia;
- podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.
6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
7. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu i opisem reklamacji do Sprzedawcy na adres: 4Technik-Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański, ul. Kłodnicka 38, 40-702 Katowice. 
8. Sposób opakowania i przewozu Produktów reklamacyjnych powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje inne dostępne Produkty do wyboru.
Zapis nie dotyczy Konsumenta, do którego odnosi się punkt 10 poniżej.
10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
11. Jeżeli Produkt nabyty przez Konsumenta jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta  inny sposób zaspokojenia. 
12. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w terminie 30 dni - uważa się, że uznał je za uzasadnione.
13. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu  z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Produktu i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu  konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 
14. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
§ 7. Dane osobowe

1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji umowy.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.
4. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.
 
§ 8. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawarta jest zgodnie ze stosownym prawem polskim.
2. Produkty oferowane przez Sklep, nazwa marki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
3. Obecność w Sklepie Produktów nie oznacza natychmiastowej realizacji Zamówienia a podany czas realizacji jest jedynie szacunkowy.
4. Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej Sklepu i na jej warunkach.
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2016 roku.
 
 

Załącznik do regulaminu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

4Technik-Zamocowania i Narzędzia Adam Szczepański
ul. Kłodnicka 38
40-702 Katowice

e-mail: sklep@4technik.pl, Telefon: +48 505 44 30 70

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa!
Zamówienia na kwotę minimum 500zł dostarczamy na nasz koszt.
Darmowa dostawa (Przesyłka kurierska FedEx) już od 500,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl